LISTA INFORMAȚII PUBLICE

LISTA  cuprinzând informaţiile publice care se comunică din oficiu 

1.Actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea Primăriei comunei Podgoria și Consiliului Local Podgoria;

2.Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul audienţelor autorităţilor publice;

3.Numele și prenumele persoanelor din conducerea
autorităţilor și ale funcţionarilor responsabili cu informaţiile publice;

4.Coordonatele de contact ale primăriei, respectiv:
denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adrese de e-mail și adresa paginii
de Internet;

5.Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil și
taxele și impozitele locale;

6.Programe și strategii proprii;

7.Lista cuprinzând documentele de interes public;

8.Lista cuprinzând categoriile de documente produse
și/sau gestionate, potrivit legii;

9.Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau
instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în
privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

10.Declarațiile de avere ale funcționarilor publici din
cadrul primăriei și ale aleșilor locali;

11.Regulamentul de organizare și funcționare al
Consiliului Local al comunei Podgoria, componența nominală și apartenența
politică și componența comisiilor de specialitate;

12.Dispozițiile primarului cu privire la stabilirea
ordinii de zi a ședințelor consiliului local;

13.Proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi,
însoțite de rapoartele de specialitate și întreaga documentație aferentă;

14.Hotărârile cu caracter normativ ale consiliului local;

15.Rapoartele anuale de activitate ale primarului,
viceprimarului și consilierilor locali, precum și ale comisiilor de
specialitate;

16.Raportul anual al primarului privind starea economică,
socială și de mediu a comunei;

17.Regulamentul de organizare și funcționare al
aparatului de specialitate al primarului;

18.Procesele verbale ale ședințelor consiliului local;

LISTA cuprinzând documentele de interes public
produse si/sau gestionate prin aparatul de specialitate, altele decât cele puse
la dispoziţie din oficiu si care se comunică în condiţiile art.7 din Legea
544/2001 

1.Hotărâri ale Consiliului și procesele verbale ale
acestora;

2.Dispoziţiile emise de Primarul comunei Podgoria;

3.Componenţa nominală a Consiliului local , inclusiv
apartenenţa politică, comisiile de specialitate, regulamentul de organizare si
funcţionare al consiliului local;

4.Rapoartele anuale de activitate întocmite de
consilierii locali;

5.Informările întocmite de Primarul comunei Podgoria
privind starea economico-socială a comunei, rapoartele anuale de activitate
economico-socială, precum si informări asupra modului de aducere la îndeplinire
a hotărârilor consiliului local;

6.Lista împuterniciţilor primarului care pot constata
contravenţii, aplica sancţiuni și domeniile de activitate;

7.Lista proceselor-verbale de constatare a
contravenţiilor;

8.Documentele cu privire la închirierea ori concesionarea
spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;

9.Minutele dezbaterilor publice;

10.Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism,
planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de
situaţie, amplasamente cu mobilier stradal și construcţii provizorii;

11.Documentaţiile cu caracter tehnic, documentaţiile de
urbanism și amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementări
urbanistice care au stat la baza autorizaţiilor de construire/desfiinţare;

12.Lista certificatelor de urbanism și a autorizaţiilor
de construire/desfiinţare eliberate;

13.Situaţia statistică privind activitatea de stare
civilă: numărul nașterilor, căsătoriilor, deceselor și alte asemenea;

14.Evidenţa dosarelor de asistenţa socială a persoanelor
vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul
întreţinerii și îngrijirii sale;

15.Lista beneficiarilor venitului minim garantat.
Activităţile și locurile în care se prestează munca în folosul comunităţii,
prezenţa lunară la muncă a beneficiarilor ajutorului social;

16.Lista de achiziţii publice și lucrări; Programul /
planul anual al achizițiilor și investițiilor publice;

17.Dosarul achiziţiilor publice, inclusiv contractele de
achiziţii de bunuri și servicii, exclusiv documentele care conțin informații
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit
legii. Rapoartele privind contractele de achiziții publice atribuite;

18.Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor
vacante;

19.Nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite
conform hotărârilor consiliului local, modul de calcul al acestora,
facilităţile fiscale de care beneficiază anumite categorii de cetăţeni,
informaţii care privesc aplicarea Legii nr.227/2015, modificată și completată,
privind Codul Fiscal;

20.Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţile
publice din ţară și din străinătate; înfrăţirea cu alte comunităţi din
străinătate; programe ale unor vizite bilaterale;

21.Lista asociaţiilor de proprietari/locatari;

22.Lista atestatelor de producător eliberate;

23.Informaţii privind activitatea cultural-sportivă
desfăsurată pe teritoriul comunei;

24.Relaţii cu O.N.G.-uri, programe si colaborări;

25.Informaţii despre programele cu finanţare externă;

26.Registrele agricole;

27.Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii
dreptului de proprietate;

28.Raportul semestrial privind activitatea desfășurată în
condițiile Legii nr. 448/2006, republicată, de către asistenții personali;

29.Evidența dosarelor asistenților personali ai
persoanelor cu handicap grav și a beneficiarilor de indemnizație lunară;

30.Evidența dosarelor de alocație de susținere și a
beneficiarilor de ajutor pentru încalzirea locuinței;

31.Lista beneficiarilor de prestații sociale.

LISTA cuprinzând documentele emise si/sau
gestinate prin aparatul de specialitate al Primarului care se exceptează de la
liberul acces la informaţiile de interes public 

1.Documentele cu caracter personal care însoţesc
hotărârile consiliului local și dispoziţiile primarului;

2.Deliberările consiliului local în cazurile în care,
potrivit legii, s-a aprobat ca acestea să nu fie publice, precum și documentele
întocmite în aceste situaţii;

3.Documente de stare civilă care privesc statutul civil
al persoanei, cum ar fi acte și certificate de nastere, de deces, precum și
copii ale acestora, dosare de căsătorie, menţiuni referitoare la modificarea
statutului civil al persoanei și alte asemenea, cu excepţia situaţiilor
statistice referitoare la actele și faptele de stare civilă înregistrate la
nivelul comunei;

4.Documentele de identitate cum ar fi cartea de
identitate provizorie, precum și documentele care au stat la baza eliberării
acestora;

5.Dosarele de schimbare de nume pe cale administativă,
rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civilă,
înregistrare tardivă a nașterii, moarte prezumată;

6.Prelucrării de date cu caracter personal, fără
consimţământul persoanei vizate;

7.Procesele-verbal de constatare și sancţionare a
contravenţiilor;

8.Certificatele de urbanism;

9.Autorizaţiile de construire;

10.Cererile, petiţiile precum și reclamaţiile și
sesizările adresate Primăriei și Consiliul Local, fără acordul semnatarilor;

11.Informaţiile cu privire la impozitele și taxele
locale, alte obligaţii ale plătitorilor, care ţin de păstarea secretului
fiscal;

12.Informaţii primite de la bănci, organe de poliţie,
instituţii care gestionează registre publice sau alte asemenea, care au
caracter confidenţial;

13.Documentele care se întocmesc potrivit Legii
protecţiei civile nr.481/2004 precum sși documentele comitetului local pentru
situaţii de urgenţă, întocmite în baza actelor normative în vigoare.

14.Documentele cu caracter militar;

15.Documentele care se întocmesc în baza Legii
nr.132/1997 privind rechiziţiile debunuri și prestări servicii în interes
public;

16.Planul de analiză și acoperire a riscurilor al comunei
Podgoria;

17.Contractele civile, contractele administrative, dacă
acestea conţin clauze de confidenţialitate;

18.Rapoartele de audit intern și procesele verbale de control;

19.Documentele care privesc persoanele fizice, aflate în
dosarele care fac obiectul unor dosare soluţionate definitiv si irevocabil;

20.Documentele care privesc persoanele fizice, aflate în
arhiva proprie;

21.Informaţiile cu privire la datele personale ale
salariaţiilor din aparatul de specialitate al Primarului, dacă actele normative
în vigoare nu prevăd altfel;

22.Dosarele aflate pe rolurile instanțelor de judecată și
documentele ce le compun în care primarul, consiliul local sau una din
instituțiile subordonate este parte;

23.Documente conținute în dosarul achiziției publice care
conțin informații clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuală, potrivit legii;

24. Sesizările și documentele comisiei de disciplină ,
informațiile privind procedura disciplinară și cele rezultate din cercetarea
administrativă, cu excepția raportului privind propunerea de sancționare;

25.Documente a căror comunicare publică poate afecta
principiul liberei concurențe sau care poate influența dosarele aflate pe rolul
instanțelor judecătorești;

26.Alte documente cu caracter personal sau preluări de
date cu caracter personal carecad sub incidenţa Legii nr.677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulaţie a datelor, respectiv orice informație referitoare la o
persoană fizică identificată sau identificabilă.

ÎNAPOI